கட்டுரை

கட்டுரை

உங்களைச் சுற்றியுள்ள மனிதர்களை மதிப்பீடு செய்து, நீங்கள் நேர்மறையான தாக்கங்களால் சூழப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்வது உங்கள் பொறுப்பு. நீங்கள் நேர்மறையான மனிதர்களுடன் பழகும்போதும், எதிர்மறையானவர்களிடமிருந்து உங்களை துண்டித்துக்கொள்ளும்

ஒரு நல்ல காபி அருந்தினால், ஒரு நல்ல புத்தகம் வாங்கினால், ஒரு நல்ல சட்டை அணிந்தால், பூங்காவில் சற்று நேரம் நிம்மதியாக நடந்தால், உட்கார்ந்து ஒரு நாலு

முதல் பத்து நூல்களை வாசிக்கையில்உலகில் நீங்கள் தான் மிகப் பெரும் ஆளுமை என்று உணர்வீர்கள். எந்த மாமேதையையும்தத்துவ ஞானியையும் எதிர்க்கலாம், எதிர்கொள்ளலாம் என்றுணர்வீர்கள் 50 நூல்களை வாசித்து