மீண்டும் புதிய வசதிகளை சிலவற்றினை அறிமுகம் செய்கின்றது Youtube

Youtube ஆனது நேரடி ஒளிபரப்பு சேவையினை வழங்கி வருகின்றமை தெரிந்ததே.
இச் சேவையின் ஊடாக மேலும் சில வசதிகளை பயனர்களுக்கு வழங்க Youtube முன்வந்துள்ளது.

இதன்படி Chart Reply வசதி, Automatic முறையிலான ஆங்கில கேப்ஷன் வசதி, Mobile சாதனங்கள் ஊடான நேரடி ஒளிபரப்பின்போது இருப்பிடத்தினை டேக் செய்தல் உட்பட மேலும் சில வசதிகளை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.

இவ் வசதிகள் பிரம்மண்டமான Music Shows  நேரடி ஒளிபரப்பு செய்தல், Games, Science Events,  Cultural Events மற்றும் Computer Home போன்றவற்றினை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யும் போது பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

தவிர நேரடி ஒளிபரப்பு முடிவடைந்த பின்னரும் இவ் வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் விசேட அம்சமாகும்.

iOS மற்றும் Android ஆகிய இரு சாதனங்களிலும் மேற்கண்ட வசதிகள் கிடைக்கப்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!