தகவல் அறியும் சட்டம் பற்றிய தகவல்கள் : கலாநிதி எஸ்.எல் றியாஸ் 

இலங்கையில் தற்போது அமுலில் இருக்கும் தகவல் அறியும் சட்டமே இதுவரையில் உலகில் அமுலில் இருக்கும் தகவல் அறியும் சட்டங்களில் மிகசிறந்ததாகும்.
அந்த வகையில் இலங்கை பிரஜைகளுக்கு… More பொது/அரச நிறுவனங்களிடமிருந்து தகவல் ஒன்றினை பெறுவதற்கான அடிப்படை உரிமை உண்டு. தகவலானது நீர், உணவு, காற்று போன்று இன்றியமையாதது ஆகும்.

இந்த தகவல்களை நாம், அமைச்சுக்கள், அரச திணைக்களங்கள், உள்ளுர் அதிகார சபைகள், பொலிஸ் திணைக்களம், நீதி மன்றங்களும் நியாய சபைகளும், எழுத்து மூலமான சட்டத்தின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்ட அல்லது பொது நிதியில் இயங்கும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் போன்ற பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் பகிரங்க அதிகார சபைகளிடமிருந்தும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
இனிமேல் அரசியல்வாதிகள் நான் அபிவிருத்தியை கொண்டுவந்தேன். அவர் தடுத்து விட்டார். இவர் தடுத்து விட்டார் என்றெல்லாம் கதைவிட முடியாது. அரசாங்த்தோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறோம் என்றெல்லாம் கதைவிட முடியாது. நாங்கள் அமைச்சரவையில் பேசினோம் என்று கூறினால் கூட அதன் பிரதியை நாம் பெற முடியும்.
உடனே ஒரு கடிதத்தினை உரிய தரப்பினருக்கு அனுப்பி உண்மை தகவலை 14 நாட்களுக்குள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!