தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன !

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன மற்றும் www.doenets.lk இல் பார்க்க முடியும்.

பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives