அம்பாறை படைப்பிரிவின் பயிற்சி அதிகாரியாக ‘Nausard Wafee’ நியமனம்!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இலங்கை இராணுவ cadet பிரிவின் 17 வது அம்பாறை படைப்பிரிவின் பயிற்சி அதிகாரியாக captain.

Nausard Wafee sir அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

Congratulations sir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives