இஸ்லாமபாத் தொழில் அபிவிருத்தி பேரவை – இலங்கை தகவல் தொழிற்துறை பேரவை புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை

இஸ்லாமபாத் தொழில் அபிவிருத்தி பேரவையும் இலங்கை தகவல் தொழிற்துறை பேரவையும் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை ஒன்றை கைச்சாத்திட்டுள்ளன.

இரு நாடுகளுக்கிடையில் தொழில்துறை அபிவிருத்தியை மேற்கொள்வதே இந்த உடன்படிக்கையின் நோக்கமாகும். இதனடிப்படையில் இருநாடுகளுக்கும் இடையில் பயிற்சி கற்கைநெறிக்கான நிகழ்ச்சி நிரல்கள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.

இலங்கையில் வெற்றிகண்டுள்ள கல்வி மூலமான தொழில்பயிற்சி குறித்த அனுபவங்களை பாகிஸ்தான் இதனூடாக பெற்றுக்கொள்ளமுடியும் என்று இஸ்லாமபாத் தொழில் அபிவிருத்தி பேரவையின் கொள்கையை முன்னெடுப்பவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!