அரசியலமைப்பு திருத்தம்; அறிக்கையை வரவேற்றது ஜனாதிபதி செயலகம்!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives