வாதேகம பள்ளிவாசல் மீது தாக்குதல்

சற்று முன்னர் வாட்டெகம பள்ளிவாசல் மீது இநதிகளால் தாக்குதல் மேட்கொள்ளப்பட்டுள்ளது

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!