வீட்டிலிருந்தே உங்கள் கைகளில் அடங்கிக் கிடக்கும் கையடக்கத் தொலைபேசி மூலம் நீங்களும் படிக்கலாம்!


Uplift Education – Sri Lanka தனது YouTube Channel இல் தரம் 10 முதல் 13 வரையான மாணவர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பல பாடங்களில் கற்றலுக்கான காணொளிகள் பதிவிட ஆரம்பித்துள்ளது.
அவற்றை உடனுக்குடன் காண Uplift Education – Sri Lanka உடன் இணைந்திருங்கள்.

Uplift Edu Tutorial Series – All in One

O/L Science

சாதாரண தர விஞ்ஞானம்- அலகு 01| இழையங்கள்
https://youtu.be/M5PDlEWganw

சாதாரண தர விஞ்ஞானம்- அலகு 02| ஒளித்தொகுப்பு
https://youtu.be/y-khMYXsZ_M

சாதாரண தர விஞ்ஞானம் – அலகு 03|
– பகுதி 01- கலவைகள்
https://youtu.be/fu7MB6bOmHs

சாதாரண தர விஞ்ஞானம் – அலகு 03|
– பகுதி 02- கலவைகள்
https://youtu.be/Xlrf_oAywW0

சாதாரண தர விஞ்ஞானம் – அலகு 04|
-பகுதி 01- அலைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்
https://youtu.be/-rieuM8M-Ok

சாதாரண தர விஞ்ஞானம் – அலகு 04|
-பகுதி 02- அலைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்
https://youtu.be/JQHOicpOjfU

Arduino tutorial playlist –
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWAkyZYlQ9zFUsdN33W8fUoQERvaf4zy

Bridge tutorial playlist –
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWAkyZYlQ9xkZiHw87vlIt1uHDPvc1sI

Uplift Education – Sri Lanka
► Email → [email protected]
► Facebook → https://www.facebook.com/upliftedulk/
► YouTube → https://www.youtube.com/channel/UCkpPjuYaBYD3-PMU_9lL8kw

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!