கூவித்திரியாமல் குனிந்து செயற்படுகிறார் அமைச்சர் !!

நாட்டில் இப்போதுள்ள நிலைமையில் களத்தில் நின்று களுத்துறை மக்களுக்கு உதவும் முன்னாள் அமைச்சர் பாலித தெவரபெரும.

ஊர் காவலன், நாட்டுக் காவலன் வாயால் கொக்கரிக்கும் சில அரசியல்வாதிகளுக்கு இவர் போன்றவர்கள் முன்னுதாரணம்.

இது மட்டுமல்ல இவரின் மனிதாபிமான சேவைகள் பல உண்டு.

– தனி ஒருவன் –

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!